Raty

Jak kupić na raty?

Wybierz towar
 
Podpisz umowę o kredyt na zakup towarów i usług
Przygotuje ją dla Ciebie w sklepie pełnomocnik Banku
 
Ciesz się zakupem

    

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający tożsamość:

 • dowód osobisty
 • karta pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego1
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela2
 • karta pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela3

oraz

2. Zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów4:

Honorujemy dochody w PLN, EUR, GBP, USD, CZK oraz CHF.

>> umowa o pracę

1. Zatrudnienie w/u:
 • sferze budżetowej (oświata, służba zdrowia, administracja, mundurówka (np. wojsko, policja, straż graniczna/pożarna, służba celna), kurie, kościoły lub związki wyznaniowe np. księża, otrzymywanie diety za pełnienie funkcji społecznych np. sołtysa, radnego, posła, senatora, sędziego)
 • przedsiębiorstwie państwowym (z wyłączeniem sfery budżetowej)
 • spółce akcyjnej (również komandytowo-akcyjnej)
 • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym w spółdzielni)
 • w firmie prywatnej (u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej)
 • fundacji, stowarzyszeniu, organizacji pozarządowej 
2. Zatrudnienie na zastępstwo lub na czas wykonania pracy
3. Posiadanie pracowniczego  kontraktu menadżerskiego, wojskowego
4. Posiadanie kontraktu marynarskiego (dodatkowo wymagana kopia książeczki żeglarskiej – dane osobowe, daty zamustrowania i wymustrowania z okresu min. 2  lat oraz przebywania na morzu min. 6 m-cy w roku)
5. Otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego 
6. Przebywanie na odpłatnym półrocznym i rocznym urlopie zdrowotnym
7. Zatrudnienie w ramach programu „Praca dla młodych”
zaświadczenie o zatrudnieniu i kwocie dochodu za okres z 3 ostatnich m-cy
przekaz pocztowy, wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy za okres z 3 ostatnich m-cy potwierdzający wpływ na konto wynagrodzenia lub diety (przy funkcji społecznej) 
aktualny pasek płacowy lub lista płac lub wydruk elektroniczny od pracodawcy zawierający informacje o składnikach wynagrodzenia/zasiłku chorobowym/świadczeniu rehabilitacyjnym za okres z 3 ostatnich m-cy
informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych lub zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym za okres z 3 ostatnich m-cy (RMUA, ZUS RCA)
przekaz pocztowy, wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego/chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego za okres min. 3 m-cy

zaświadczenie/decyzja ZUS/instytucji zagranicznej lub pracodawcy o wysokości zasiłku 
chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego za okres min. 3 m-cy

zaświadczenie/decyzja wystawione przez ZUS/pracodawcę o wysokości zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego za okres min. 3 mi-cy

uchwała Prezydium Sejmu/Rady Miasta/Rady Gminy/PIT R o wysokości przyznanej diety z tytułu pełnienia funkcji społecznej z 3 ostatnich m-cy
PIT 11 lub PIT 36 lub PIT 37 PIT za rok ubiegły (tylko dla wniosków złożonych w I kwartale roku bieżącego i muszą dotyczyć roku bezpośrednio poprzedzającego wnioskowanie o kredyt)

>> emerytura/renta

1. Emerytura
2. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. MAMA 4+
3. Zasiłek lub świadczenie przedemerytalne lub emerytura pomostowa
4. Uposażenia wypłacane sędziom i  prokuraturom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin, 
5. Emerytura olimpijska (świadczenie wypłacane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki medalistom olimpijskim i paraolimpijskim)
6. Emerytura zaliczkowa
7. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (świadczenie przedemerytalne)
8. Renta z tytułu niezdolności do pracy
9. Renta socjalna
10. Renta rodzinna
11. Renta strukturalna
12. Renta wyrównawcza
13. Renta powypadkowa
14. Świadczenie pielęgnacyjne:
15. Specjalny zasiłek opiekuńczy/dla opiekuna
zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/MSWiA/ARiMR/ Prokuratury Okręgowej/Sądu lub instytucji zagranicznej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
decyzja/zawiadomienie o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego lub decyzja o waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego
jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
zaświadczenie lub decyzja z MOPS/GOPS lub innej upoważnionej instytucji o wysokości wypłacanego świadczenia opiekuńczego
jeden z 3 ostatnich wyciągów bankowych lub przekazów pocztowych potwierdzający wpływ na konto świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenia z tytułu rocznego lub półrocznego urlopu zdrowotnego lub przysługującego zwolnienia z pełnienia służby mundurowej, świadczenia opiekuńczego
zaświadczenie z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenia opiekuńczego 
1.  zaświadczenie/decyzja z towarzystwa ubezpieczeniowego, funduszu gwarancyjnego lub pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
2. jeden z 3 ostatnich wyciągów lub innych dokumentów potwierdzający wpłatę świadczenia rentowego 
1. zaświadczenie lub pismo/umowę/aneks do umowy z zakładu pracy o wysokości przyznawanej przez zakład pracy renty oraz 
2. jeden z 3 ostatnich wyciągów lub innych dokumentów potwierdzający wpłatę renty
PIT 36 lub PIT 37– PIT za rok ubiegły tylko dla wniosków złożonych w I kwartale roku bieżącego i dotyczącego roku bezpośrednio poprzedzającego wnioskowanie o kredyt)
lub PIT 11A lub PIT 40A – PIT akceptowany w okresie obowiązywania, czyli od 1 marca roku ubiegłego, do 28/29 lutego roku bieżącego.

>> działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
a) Zasady Ogólne
b) Ryczałt ewidencjonowany
c) Karta podatkowa
2. Otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
3. Umowa agencyjna
4. Prowadzenie agroturystyki powyżej 5 pomieszczeń w budynku mieszkalnym z możliwą opcją wyżywienia
 
Wymienione dokumenty dotyczące dochodu, wymagane w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą, Santander Consumer Bank akceptuje w następujących przypadkach:
 • indywidualnej działalności gospodarczej
 • wspólników spółek cywilnych
 • wspólników spółek osobowych Kodeksu Spółek Handlowych
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej (w tym spółki z o.o. spółki komandytowej – spółki komandytowej, w której jedynym wspólnikiem ponoszącym pełną odpowiedzialność za zobowiązania jest spółka z o.o. pełniąca funkcję komplementariusza w spółce komandytowej, a osoby fizyczne mogą być komandytariuszami)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów (ad 1a) lub przychodów (ad 1b) – dotyczy wniosków złożonych w I kwartale roku bieżącego; jako jedyny dokument tylko do 20 lutego (zaświadczenie z US dotyczy roku ubiegłego). Dla wniosków złożonych po tej dacie wymagane jest dołączenie dokumentów z dochodami za bieżący rok
(ad 1a)
zestawienie sporządzone na podstawie KPiR lub wydruk KPiR (w formie wydruku, podsumowania ręcznie prowadzonej KPiR), Rachunek Zysków i Strat, Bilans z księgi, Zestawienie Obrotów, wyliczenie zaliczki podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub inne wydruki z systemów księgowych zawierające komplet informacji analogiczny jak wymienione dokumenty,wykazujące minimum jeden wpływ/przychód raz na 3 miesiące w analizowanym okresie - minimum w okresie ostatnich 6 miesięcy
(ad 1c)
aktualna decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku/wymiarze zaliczek na podatek dochodowy lub dowód opłaty minimum 1 zaliczki na podatek dochodowy do US raz na 3 miesiące w analizowanym okresie – minimum w okresie ostatnich 6 miesięcy (dotyczy również działów specjalnych produkcji rolnej PIT 6)
(ad 1a)
przekazy pocztowe lub wyciągi lub zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US minimum 1 zaliczki na podatek dochodowy do US raz na 3 miesiące w analizowanym okresie – minimum w okresie ostatnich 6 miesięcy
(ad 1b)
dokument sporządzony na podstawie Ewidencji Przychodów zawierający składniki niezbędne do wyliczenia dochodów; Ewidencja Przychodów/podsumowanie, Ewidencji Przychodów lub dokument o przychodach zawierający obliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego dokumentujące minimum jeden wpływ/przychód raz na 3 miesiące w analizowanym okresie – minimum w okresie ostatnich 6 miesięcy
(ad 1a-1c)
Minimum 1 deklaracje VAT w formie JPK_V7M, JPK_V7K raz na 3 miesiące w okresie minimum 6 ostatnich miesięcy lub Rejestr/ewidencja sprzedaży VAT również w formie podsumowanie dokumentujące minimum jeden wpływ/przychód raz na 3 miesiące w okresie minimum 6 ostatnich miesięcy
(ad 1a-1b)PIT 36, 36L i 28 jako jedyne dokumenty potwierdzające dochód akceptowane są maksymalnie do 20 lutego. Dla wniosków złożonych po tej dacie wymagane jest dołączenie dokumentów z dochodami za bieżący rok
(ad 2)
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto: zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego lub zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
(ad 2)
przekaz pocztowy potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego lub zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
(ad 2)
zaświadczenie/decyzja ZUS o wysokości zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego/ chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego

>> gospodarstwo rolne

1. Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Polsce
2. Dopłaty bezpośrednie do rolnictwa, płatności dodatkowe (redystrybucyjne), płatności niezwiązane dla rolnictwa
3. Użytkowanie gospodarstwa rolnego na podstawie długoletniej umowy dzierżawy (dochody z gospodarstwa, które nie jest własnością kredytobiorcy; dokumentowanie wysokości dochodu na podstawie dokumentów analogicznych, jak w przypadku kredytobiorcy będącego właścicielem gospodarstwa)
4. Ekwiwalent za zalesienie, premię pielęgnacyjną, wsparcie na zalesienie
5. Działy specjalne produkcji rolnej (dochód wyliczany szacunkowo lub w oparciu o księgi rachunkowe; rolnik prowadzący rachunkowość rolną lub rolnik nie prowadzący rachunkowości rolnej ale będący czynnym podatnikiem VAT może przedstawić dokumenty finansowe pozwalając oszacować przychód/dochód według reguł właściwych dla dochodów z działalności gospodarczej)
6. Zasiłek chorobowy/macierzyński
7. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (wynajem do 5 pomieszczeń w budynku mieszkalnym z możliwą opcją wyżywienia)
rejestr/ewidencja sprzedaży VAT również w formie podsumowania dokumentujące płatności z tytułu sprzedaży produktów rolnych:
1/ w przypadku sprzedaży standardowej wystawione w okresie minimum 6 ostatnich miesięcy;
2/ w przypadku sprzedaży sezonowej i usług agroturystycznych przyjmuje się sumę wszystkich wpływów w okresie 12 miesięcy
zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o dochodach z gospodarki rolnej (w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy)
decyzja lub zaświadczenie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich/płatności dodatkowych (redystrybucyjnych) (w tym: z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, płatności rolnośrodowiskowych)
decyzja lub zaświadczenie Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. „płatności niezwiązanej”
decyzja lub zaświadczenie dotyczącego ekwiwalentu za zalesienie lub premię pielęgnacyjną lub wsparcia na zalesienie
wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę kwoty dopłaty bezpośredniej (w tym zaliczki)
umowa na kontraktację lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie z okręgowej spółdzielni, pod warunkiem, że na ww. dokumentach jest podana wysokość dochodu
faktury (również w formie zestawienia) lub dowody wpłat dotyczące płatności lub wpływy na rachunek bankowy z tytułu sprzedaży produktów rolnych:
1. w przypadku sprzedaży standardowej wystawione w okresie min. 6 ostatnich miesięcy
2. w przypadku sprzedaży sezonowej i usług agroturystycznych przyjmuje się sumę wszystkich wpływów w okresie 12 miesięcy
zaświadczenie lub nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy lub innej instytucji państwowej (z gruntów własnych i/lub dzierżawionych)
zaświadczenie/decyzja KRUS o wysokości zasiłku chorobowego/macierzyńskiego
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
przekaz pocztowy potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego

>> inne

1. Umowy cywilnoprawne:
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenie
 • umowa najmu lub dzierżawy (w tym wydzierżawienie ziemi na cel rolnicze)
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o pracę nakładczą
 • kontrakt cywilnoprawny (menadżerski, sportowy, zawodniczy, pielęgniarski, wojskowy itp.)
 • umowa uaktywniająca dla sprawujących opiekę nad dziećmi
2. Otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego 
3. Pełnienie funkcji na podstawie decyzji sądu np. syndyk, zarządca nieruchomości, biegły sądowy, kurator
4. Pełnienie funkcji na podstawie rozkazu personalnego, aktu mianowania w Izbie Celnej lub służbie więziennej
5. Prowadzenie rodziny zastępczej
6. Rodzinne domy dziecka
1. umowa/y, aneks/y, kontrakt/y oraz
2. dowody wypłaty wynagrodzenia (dowód wypłaty w kasie zleceniodawcy, rachunek, inny dokument potwierdzony przez zleceniodawcę  poświadczający wypłatę wynagrodzenia, druk ZUS RCA, RMUA, lista płac, przekaz pocztowy, wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków na rachunek klienta) wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp. oraz dokument, z którego wynika wynagrodzenie w okresie ostatnich 3 m-cy, okres sprawowania funkcji, jeżeli brak tych informacji na postanowieniu sądu
1. umowa/aneks prywatnego najmu lub dzierżawy oraz
2. dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US za ostatnie 3 miesiące lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem dochodowym (nie dotyczy klientów wydzierżawiających ziemię na cele rolnicze)
zaświadczenie o zatrudnieniu i kwocie dochodu
zaświadczenie o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę/kontrakt cywilno-prawny, z którego wynika rodzaj umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie od podmiotu wydającego akt mianowania, rozkaz personalny, przydział terytorialny itp.
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto: zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego lub zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
przekaz pocztowy potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego lub zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
zaświadczenie ZUS lub pracodawcy o wysokości zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego/ chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
zaświadczenie/umowa/decyzja z PCPR/MCPR/MOPS/GOPS/Starosty lub innej upoważnionej instytucji, dokument bankowy z wysokością wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej/ rodzinnego domu dziecka z okresu ostatnich 3 miesięcy
PIT 11 lub PIT 28 lub PIT 36 lub PIT 37 - PIT za rok ubiegły (tylko dla wniosków złożonych w I kwartale roku bieżącego i dotyczącego roku bezpośrednio poprzedzającego wnioskowanie o kredyt)

>> dodatkowe źródła dochodów oraz dodatki do wynagrodzeń

1. Dodatkowe źródła dochodów:
 • stypendia naukowe, socjalne, szkolne, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, pomoc na kontynuowanie nauki, inne stypendia prywatne
 • alimenty, renta alimentacyjna
 • renta rodzinna wypłacana opiekunowi dziecka , które nie ukończyło 18 lat
 • tantiemy (np. ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich lub Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
 • wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
 • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych w PLN, z innych inwestycji finansowych
 • odwrócona hipoteka/renta dożywotnia
 • świadczenie wychowawcze (tzw. Program 500 plus)
 • dochody z działalności nierejestrowanej prowadzonej w Polsce
 • przydział do Wojsk Obrony Terytorialnej
2. Stałe dodatki do wynagrodzeń (określone w formie umowy lub ustawy dodatki do podstawowego wynagrodzenia lub łączone z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym):
 • premie
 • diety, delegacje, dodatkowe świadczenia pieniężne z tytułu regularnych podróży służbowych odbywanych zgodnie z zawartą umową, wypłacane kierowcom lub innym grupom zawodowym, których charakter pracy na to wskazuje np. przedstawicielom handlowym
 • refundacja kosztów paliwa
 • ryczałt za samochód prywatny
 • zwrot kosztów lub ryczałt na wynajem/utrzymanie  mieszkania
 • wynagrodzenie z tytułu nadgodzin
 • dodatki mundurowe np. rozłąka, deputaty żywieniowe
 • dodatki do odzieży służbowej
 • dodatki urlopowe
 • dodatek miesięczny dla pielęgniarek
 • zasiłek pielęgnacyjny (w tym na dzieci)
 • zasiłek stały
 • zasiłek rodzinny z dodatkami
 • zasiłek dla osób samotnie wychowujących dziecko
 • zasiłek z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej
 • dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego
 • dodatek kombatancki
 • dodatki pielęgnacyjne dla sierot
 • dodatek za tajne nauczanie
 • dodatek dla byłych żołnierzy, górników
 • dodatek dla deportowanych 
 • dodatek dla niewidomych ofiar działań wojennych
 • dodatek kompensacyjny i ryczał energetyczny
 • ekwiwalent pieniężny do bezpłatnego węgla
 • ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei
 • roczne dodatki
 • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
 • świadczenie wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 9 stycznia 2020r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. 13 emerytura)

zaświadczenie lub decyzja lub uchwała lub umowa lub inny dokument dotyczący kwoty oraz okresu uzyskiwania (np. informacja mailowa o przyznaniu świadczenia wychowawczego, jeżeli uwzględnia kwotę oraz okres otrzymywania świadczenia)

 

wyciąg lub dokument bankowy lub przekaz pocztowy potwierdzający wpływ dochodu

 
dla alimentów/renty alimentacyjnej:  zaświadczenie lub decyzja lub uchwała lub umowa lub inny dokument dotyczący kwoty oraz okresu uzyskiwania lub wyciąg lub dokument bankowy lub przekaz pocztowy potwierdzający wpływ dochodu lub kopia odpisu wyroku sądu lub decyzja o przyznaniu prawa do wypłaty świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ze wskazaniem kwoty alimentów lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej dla zasądzonych alimentów ze wskazaniem kwoty alimentów lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody dla zasądzonych alimentów ze wskazaniem kwoty alimentów


w przypadku działalności nierejestrowanej prowadzonej w Polsce dokumentowanie wyłącznie na podstawie rachunków/uproszczonej ewidencji sprzedaży lub przychodów i kosztów z okresu 3 ostatnich miesięcy lub PIT 36 lub PIT 37

UWAGA! Możesz łączyć różne źródła dochodu.

 

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat
(0.13 MB)
Informacja o wszystkich kosztach, które mogą wystąpić w związku z zawieraną umową o kredyt konsumencki
 
 
Wzór dokumentu, jaki powinien wypełnić pracodawca w sytuacji, kiedy takiego dokumentu wymaga kredytodawca. Klient może przedstawić inny dokument/zaświadczenie, ale ważne jest, aby informacje w nim zawarte były takie same jak w przedstawionym wzorcu
 

Informacje dodatkowe

1 Dotyczy wyłącznie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i cudzoziemców posiadających w jednym z państw członkowskich UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
2 Dotyczy wyłącznie obywateli Unii Europejskiej, nie będących obywatelami Polski. W przypadku Klienta posługującego się „zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE” identyfikacja tożsamości jest przeprowadzana na podstawie dwóch dokumentów: zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz dowolnego innego dokumentu ze zdjęciem z katalogu dokumentów uzupełniających i pomocniczych.
3 Dotyczy wyłącznie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, będących członkami rodzin obywateli UE.
4 Kupujący zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt na zakup towarów i usług wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank S.A. informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Większość dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów Klienta przy zawieraniu umowy wymaganych jest w oryginale jedynie do wglądu, jako załączniki do umów dopuszczalne są kopie tych dokumentów; w przypadku zaświadczeń oraz deklaracji Klienta dokumenty muszą zostać dołączone do umowy w oryginale.

 Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty ich wystawienia, z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego, którego ważność mija po upływie 60 dni. Ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów uzależnione są od wysokości kredytu na zakup towarów i usług.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl